เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 E-Service

 ⇒ ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของที่ทำการปกครองอำเภอและส่วนราชการประจำอำเภอ เช่น ระบบจองคิว online และระบบการให้บริการ online หรือระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

หน่วยงาน เลือกการให้บริการ

 "ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี"
facebook page

 ⇒ การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ (E–Service) ของที่ทำการปกครองอำเภอ (DOPA Citizen Services )

 การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ (E–Service) ของที่ทำการปกครองอำเภอ (ระบบจองคิวงานทะเบียนและบัตร )

  "สำนักงานประมงอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี"
facebook page

 ⇒ การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ (E–Service) ของสำนักงานประมงอำเภอ

 "สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี"
facebook page

 ⇒ การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ (E–Service) ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

 "สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี"
facebook page

 ⇒ การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ (E–Service) ของสำนักงานเกษตรอำเภอ

 "สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี"
facebook page

 ⇒ การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ (E–Service) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

 "สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี"
facebook page

  ⇒ การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ (E–Service) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

foot bandung

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster